Onderdeel van Pixfactory

Reglement

Download hier het reglement Reglement Groene Camera 2024

Inleiding

De Groene Camera is dé fotoprijs voor Nederlandstalige natuurfotografen en wordt georganiseerd door PiXFACTORY, uitgever van o.a. Natuurfotografie.nl en Natuurfotografie Magazine.
PiXFACTORY heeft als missie om natuurfotografen een podium te bieden en wil natuurfotografie bevorderen en bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

De Groene Camera staat open voor deelname van elke foto die in Nederland en/of België is gemaakt. Foto’s uit andere landen zijn uitgesloten van inzending. Op deze manier creëren we een min of meer gelijk speelveld.

De Groene Camera gaat niet aan de haal met de ingezonden beelden door allerlei commerciële producten te maken van de ingezonden foto’s. Wij respecteren het auteursrecht en zullen foto’s eventueel en uitsluitend binnen de context van de fotowedstrijd publiceren of laten publiceren.

Opzet

De wedstrijd telt drie onderdelen: Natuurfotograaf van het jaar, Natuurfoto van het jaar en Natuurtalent van het jaar.

 1. Natuurfotograaf van het jaar

Om in aanmerking te komen voor de titel Natuurfotograaf van het jaar stuur je een serie in, bestaande uit minimaal zeven en maximaal negen beelden. Onder een serie verstaan wij: een reeks foto’s rond een thema die samenhang vertonen en samen een beeldverhaal vormen.

 1. Natuurfoto van het jaar

Het onderdeel Natuurfoto van het jaar valt uiteen in zeven verschillende categorieën. Om in aanmerking te komen voor de titel natuurfoto van het jaar stuur je maximaal 15 foto’s in binnen één of meerdere van de categorieën.

 1. Natuurtalent van het jaar

Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de prijs: Natuurtalent van het jaar.

Per onderdeel en categorie is er een winnaar, een ‘runner-up’ en vijf eervolle vermeldingen. Alle winnaars, runners-up en eervolle vermeldingen worden aangeduid als finalisten.

Elke deelnemer kan maximaal 15 beelden insturen. De 7-9 beelden die je eventueel instuurt voor de serie vallen binnen dit aantal van 15 foto’s. Je bepaalt zelf hoeveel beelden je instuurt en voor welk onderdeel. Insturen kan tot uiterlijk 12 februari 2024 23:59 u.

Categorieën

Binnen het onderdeel natuurfoto van het jaar onderscheiden we de volgende categorieën.

 1. Landschappen: Landschappen, inclusief weer en natuurverschijnselen. Nederlandse of Belgische landschapsfoto’s met een hoofdzakelijk natuurlijk karakter, al dan niet met het weer en/of natuurverschijnselen in de hoofdrol.
 2. Dieren: Onder deze categorie vallen foto’s van in het wilde levende zoogdieren, reptielen en amfibieën in Nederland en België.
 3. Vogels: Foto’s van in het wild levende vogels in Nederland en België.
 4. Geleedpotigen en ongewervelden: Foto’s gemaakt van o.a. insecten, spinnen, slakken, kwallen, kreeften.
 1. Planten en paddenstoelen: Foto’s van planten en paddenstoelen. Binnen deze categorie vallen ook bomen, mossen en korstmossen.
 1. Abstract: Foto’s waarbij de nadruk ligt op vorm en structuur van natuurlijke onderwerpen.
 1. Zwart-wit: Foto’s passend in één van de bovenstaande categorieën, maar omgezet naar een zwart-wit bewerking.

Deelname

Deelname aan de onderdelen ‘Natuurfotograaf van het jaar’ en ‘Natuurfoto van het jaar’ staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De kosten voor deelname bedragen € 17,50 incl. BTW.

Deelname aan het onderdeel ‘Natuurtalent van het jaar’ staat open voor jongeren tot en met 17 jaar. Peildatum is 1 maart 2024. Ouders/verzorgers dienen toestemming voor deelname te geven.

Medewerkers van PiXFACTORY, sponsoren, juryleden en eerstegraadfamilieleden van juryleden en van redactieleden van Natuurfotografie.nl zijn uitgesloten van deelname.

Specificaties

In aanmerking komen uitsluitend foto’s die:

 • de inzender zelf gemaakt heeft;
 • volledig met een camera zijn gemaakt (AI- of door de computer gerenderde beelden zijn niet toegestaan);
 • in Nederland en België zijn gemaakt. Foto’s gemaakt in overzeese gebiedsdelen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn uitgesloten van deelname;
 • niet ouder zijn dan vijf jaar. Peildatum is 1 januari 2024;
 • niet eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd met meer dan 1.000 inzendingen. Eervolle vermeldingen beschouwen wij als een prijs;
 • in een volledige onbewerkt origineel met maximale/originele resolutie beschikbaar is, dat desgevraagd beschikbaar gesteld kan worden aan de jury;
 • voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. beeldbewerking;
 • waar het dieren betreft, uitsluitend wilde dieren in de vrije natuur als onderwerp hebben;
 • waar het soorten betreft, uitsluitend inheemse soorten als onderwerp hebben. Wij hanteren hierbij het Nederlands soortenregister. Soorten die binnen de categorieën 1 tot en met 2C vallen komen in aanmerking voor inzending. Grote grazers komen in het soortenregister niet voor, maar foto’s van deze ingevoerde soorten zijn wel toegestaan.

Met het uploaden van beelden verklaar je dat deze voldoen aan bovenstaande criteria.

Technische specificaties en fotobewerking

Zowel digitale als analoge opnames zijn toegestaan. Analoge opnames dienen te worden gescand, waarbij de scan uitgangspunt is voor beoordeling door de jury.

Het is toegestaan uitsneden te maken uit het originele beeld, waarbij er niet meer mag worden weggesneden dan 35% (uitgezonderd vierkante uitsneden). De uiteindelijke uitsnede dient groter te zijn dan minimaal 4.000 pixels lange zijde. Interpoleren is niet toegestaan. 

Overige bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma zijn beperkt toegestaan. Toegestaan zijn de volgende bewerkingen, waarbij uitgangspunt is dat de bewerkingen met mate moeten zijn toegepast en de werkelijkheid geen geweld mogen aandoen:

Verscherpen, het wegretoucheren van sensorvlekken, verwijderen van lensafwijkingen, het aanpassen van belichting, digitaal grijsverloopfilter, contrast, witbalans, verzadiging.

Nadrukkelijk vermelden we nog dat tekst in en kaders om de foto etc. niet zijn toegestaan.

Dubbelopnames zijn toegestaan, mits gemaakt in de camera.

Klonen/retoucheren is heel beperkt toegestaan en alleen waar het gaat om beeldelementen die niet beeldbepalend zijn. Het oordeel over wat beeldbepalend is ligt bij de jury, maar het advies is om terughoudend om te gaan met dit soort bewerkingen.

Panoramafoto’s rechtstreeks uit de camera of samengesteld met behulp van software buiten de camera zijn toegestaan. Bij het opvragen van het origineel dient elke afzonderlijke foto aan de jury aangeleverd te worden.

HDR-opnames en opnames waarbij focus stacking is toegepast – binnen of buiten de camera – zijn toegestaan.

Zwart-wit omzettingen zijn uitsluitend toegestaan in de categorie zwart-wit.

Uploaden van beelden

Het maximaal aantal beelden dat je mag insturen is 15. Je bepaalt zelf met hoeveel beelden in welke onderdeel en categorie je deelneemt.

Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld of een beeld uit je portfolio-inzending in meerdere categorieën in te zenden: kies voor de categorie waar je denkt dat die het meest passend is.

Eenmaal ingezonden is het niet meer mogelijk beelden te vervangen of toe te voegen. Het is wel mogelijk op verschillende momenten/tijdstippen beelden te uploaden tot het maximum van 15 is bereikt.

De ingezonden foto’s dienen een resolutie te hebben van 1920 pixels langste zijde en mogen maximaal 2.500 kb groot zijn. Foto’s moeten worden ingestuurd als JPG-bestand, met sRGB kleurruimte.

Tijdens het uploaden wijzigt de bestandsnaam naar een uniek en onherleidbare bestandsnaam.

Het is niet toegestaan je naam in het IPTC veld caption of title in te vullen.

Overige voorwaarden

Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of onder een andere naam dan de eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat hij of zij heeft aangemaakt.

Door foto’s te uploaden verklaart de deelnemer auteur van deze foto’s te zijn. Derhalve vrijwaart de deelnemer de organisatie van claims van derden met betrekking tot de ingezonden foto’s.

Inzenden kan uitsluitend digitaal via deze website tot en met maandag 12 februari 2024.

De Nederlandse en/of Belgische wet dient gerespecteerd te zijn bij de ingezonden foto’s. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto(‘s) zijn gemaakt. Bij twijfel hierover kan de jury besluiten foto’s uit te sluiten van deelname.

Voor luchtfoto’s geldt dat uitsluitend foto’s in aanmerking komen die binnen het kader van de wetgeving zijn gemaakt. De finalisten moeten kunnen aantonen dat de foto op een legale wijze is gemaakt en zullen de exacte locatie moeten doorgeven.

Iedere prijswinnende deelnemer is verplicht, als hierom door de organisatie wordt verzocht, de originele beelden zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen voor het de tentoonstelling, portfoliopublicatie of andere publicaties van de Groene Camera.

Het is niet toegestaan ingezonden foto’s terug te trekken om welke reden ook. Het is ook niet toegestaan foto’s terug te trekken van de expositie of portfoliopublicatie. Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de Groene Camera. Dit gebeurt indien mogelijk altijd met naamsvermelding.

Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor digitale projectie tijdens het event waarop de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Sponsoren van de Groene Camera kunnen – in overleg met de betreffende deelnemers – gebruik maken van de beelden in de context van de fotowedstrijd en met naamsvermelding.
Deelnemers behouden altijd het volledige auteurs- en copyright en kunnen het beeld naar eigen inzicht exploiteren.

Lage resolutiebeelden worden verstrekt aan de pers. Deze beelden mogen uitsluitend in het kader van de Groene Camera en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer media zich hier niet aan houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden.

Jurering & prijzen

De jury bestaat uit minimaal vijf personen. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet met deelnemers persoonlijk gecorrespondeerd. De jury beoordeelt de inzendingen anoniem en louter op het ingezonden beeld. Dit is de reden waarom je naam of initialen niet in de bestandsnaam mogen staan.

De jury beoordeelt de inzendingen na sluiting van de inzendtermijn. De finalisten bestaan uit de winnaars, runners-up en eervolle vermeldingen. Zij ontvangen persoonlijk bericht, via e-mail op het opgegeven e-mailadres bij inschrijving, dat ze tot de finalisten behoren. Dit zal zijn op vrijdag 1 maart. Van hen wordt verwacht dat ze binnen enkele dagen reageren door een onbewerkte versie van het originele bestand te sturen. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als er voor 5 maart 2024 geen reactie is gekomen, kunnen de betreffende beelden worden gediskwalificeerd.

Tot slot

Een hele lap tekst deze reglementen… Laat je niet afschrikken. De regels zijn gebaseerd op onze ervaring met fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt heeft en dat de wedstrijd eerlijk verloopt. ‘Level playingfield’ heet dat in mooi Engels.